Stáhnout stanovy .doc .pdf

Preambule

Česká asociace akademických technických sportů (dále jen „ČAATS“ nebo též „spolek“) je svazem, který sdružuje spolky se společným zájmem v oblasti sportu.

ČAATS je členem Sdružení sportovních svazů České republiky.

ČAATS je prostřednictvím České asociace univerzitního sportu (dále jen „ČAUS“) zastoupena ve Světové federaci univerzitního sportu (FISU - The International University Sport Federation), případně v dalších mezinárodních studentských organizacích obdobného charakteru.

I. Název a sídlo spolku

 1. Název spolku: Česká asociace akademických technických sportů, z.s.
 2. Sídlo spolku: U Pergamenky 3, Praha 7
 3. Anglický název spolku: Czech University Technical Sports Association

II. Účel spolku

Účelem spolku je provozování sportu. Organizováním akcí, soutěží a závodů masového, výkonnostního a vrcholového charakteru rozvíjet sportovní přípravu v oblasti technických sportů, jako prostředek realizace zájmů vysokoškolské mládeže a mládeže středních a základních škol.

III. Hlavní a vedlejší činnost

 1. Hlavní činnost ČAATS směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Předmětem činnosti je veřejně prospěšná činnost:
  • provozování sportu a tělovýchovy v oblasti technických sportů
  • práce s dětmi a mládeží a péče o jejich sportovní výchovu
  • vzdělávání, školení a osvěta v oblasti sportu
  • organizace a pořádání sportovních akcí, zejména Sportovních přeborů vysokých škol
  • spolupráce se všemi složkami, orgány a organizacemi, které přispívají k všeobecnému rozvoji propagaci sportovní kultury, sportu a dalších zájmových aktivit
  • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
  • zajišťování přípravy státní akademické reprezentace a její účasti na Světových univerziádách, Akademických mistrovství světa a dalších mezinárodních soutěžích
 2. ČAATS může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti dle čl. III. odst. 1 stanov nebo v hospodárném využití majetku spolku. Zisk z činnosti ČAATS lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

IV. Členství

 1. Členství v ČAATS je dvojího druhu a rozlišuje se na členství individuální a členství kolektivní.
 2. Za kolektivního člena se považuje právnická osoba, tedy zpravidla spolek (dále jen „ členský spolek“), který se ztotožňuje s účelem, hlavní činnosti a ČAATS a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.
 3. Kolektivní členství vzniká za předpokladu splnění podmínek pro vznik kolektivního členství, jak jsou uvedeny výše, a to na základě rozhodnutí předsednictva ČAATS.
 4. Za individuálního člena se považuje fyzická osoba, která je: a) členem členského spolku ČAATS b) členem pobočného spolku ČAATS
 5. Individuální člen může být přihlášen jako člen pouze v jednom členském nebo pobočném spolku ČAATS. Členstvím fyzické osoby v členském spolku nebo pobočném spolku vzniká i členství v ČAATS.
 6. ČAATS vede seznam členů a odpovídá za jeho řádné vedení. Zápisy a výmazy členů provádí příslušné členské nebo pobočné spolky.
 7. Údaje o členech ČAATS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, a to v rámci plnění povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.

V. Členská práva a povinnosti

 1. Kolektivní člen ČAATS je oprávněn se účastnit prostřednictvím svého delegovaného zástupce jednání konference a hlasovat o jejích rozhodnutích. Ostatní práva a povinnosti kolektivní člen vykonává prostřednictvím svých členů, tedy individuálních členů ČAATS.
 2. Individuální člen ČAATS je oprávněn:
  • účastnit se veškerých sportovně technických a společenských akcí ČAATS
  • být informován o činnosti ČAATS a k této činnosti se vyjadřovat a předkládat podněty
  • volit a být volen do všech orgánů ČAATS
  • účastnit se jednání konference a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to prostřednictvím delegovaného zástupce příslušného členského nebo pobočného spolku
  • ukončit kdykoli své členství
 3. Individuální člen ČAATS povinen:
  • dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČAATS
  • plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů ČAATS
  • podílet se na uskutečňování cílů a poslání ČAATS
  • řádně a včas platit členské příspěvky ve stanovené výši
 4. Členství zaniká:
  • vystoupením člena
  • úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby
  • vyškrtnutím z důvodu nezaplacení členských poplatků, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn
  • vyloučením z důvodu závažného a opakovaného porušování stanov nebo neplnění základních členských povinností
  • zánikem ČAATS

VI. Orgány ČAATS

 1. Orgány ČAATS jsou:
  • konference jako orgán nejvyšší
  • předsednictvo jako orgán výkonný
  • předseda a manažer jako kolektivní orgán statutární
  • kontrolní komise jako orgán kontrolní
 2. Konference:

  Konference je nejvyšším orgánem ČAATS, který je složen z delegovaných zástupců všech členských a pobočných spolků ČAATS. Pro hlasování na konferenci disponuje delegovaný zástupce vždy počtem hlasů dle klíče stanoveného předsednictvem.

  Konferenci svolává k zasedání předsednictvo jednou za 4 roky. Konference může být svolána i na základě požadavků dvou třetin členské základny.

  Konference se svolává pozvánkou zaslanou členským a pobočným spolkům, a to buď na adresu jejich sídla, nebo na elektronickou adresu.

  Konference je usnášení schopná za přítomnosti delegovaných zástupců disponujících nadpoloviční většinou hlasů. K platnosti usnesení konference je třeba nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

  Do působnosti konference náleží zejména:

  • rozhodnutí o schválení a změně stanov, včetně změny názvu a symboliky
  • rozhodnutí o zrušení ČAATS s likvidací nebo o její přeměně, o jejím začlenění či vystoupení ze Sdružení sportovních svazů České republiky, rozhodnutí o členství ČAATS v jiných organizacích na národní či mezinárodní úrovni
  • volba a odvolání členů předsednictva
  • volba a odvolání členů kontrolní komise
  • určení hlavních směrů činnosti a schválení programových zásad činnosti ČAATS
  • schválení zprávy o činnosti předsednictva
 3. Předsednictvo:

  Vrcholným výkonným orgánem mezi konferencemi ČAATS sportů je předsednictvo, které je voleno na 4 roky.

  Předsednictvo má min. 9 členů. Členem předsednictva je vždy předseda a manažer jakožto statutární orgán ČAATS.

  Předsednictvo svolává k zasedání předseda, nebo v případě, že tak předseda neučiní nebo nemůže učinit, svolá zasedání manažer a to podle potřeby.

  Předsednictvo je usnášení schopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení předsednictva je platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina členů.

  Do působnosti předsednictva náleží rozhodování o všech záležitostech, pokud nejsou těmito stanovami svěřeny do výlučné pravomoci konference nebo jiného orgánu ČAATS.

  Předsednictvo ČAATS:
  • zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí konference
  • volí ze svého středu předsedu a jmenuje dva místopředsedy
  • rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku
  • vysílá své zástupce do ČAUS a dalších orgánů a pracovních komisí
  • ustavuje jednotlivé sportovní komise, které řídí sportovní činnost ve spolupráci s příslušným sportovním spolkem
  • schvaluje na základě doporučení jednotlivých sportovních komisí pořádání Sportovních přeborů vysokých škol v technických sportech
  • schvaluje sportovní kalendář
  • schvaluje na návrh předsedy do funkce manažera ČAATS, případně další pracovníky placené ČAATS včetně jejich pracovních náplní
  • stanoví výši členských příspěvků
  • svolává konferenci
  • deleguje svého zástupce do Rady Sdružení sportovních svazů ČR, zpravidla svého předsedu
  • schvaluje rozpočet ČAATS
  • projednává zprávu o činnosti předsednictva, kterou předkládá konferenci
  • přijímá a hodnotí zprávu o hospodaření a podle rozhodnutí předsednictva požádá o provedení auditu hospodaření
  • rozhoduje o vedlejší hospodářské činnosti ČAATS
  • rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem ČAATS
  • schvaluje jednací řád konference, volební řád, případně dalších vnitřní předpisy dle těchto stanov
 4. Předseda a manažer ČAATS:

  Kolektivní statutární orgán ČAATS tvoří předseda a manažer. Každý z nich je oprávněn ČAATS zastupovat a jednat jejím jménem samostatně.

  Funkční období předsedy a manažera je čtyřleté.

  Předseda zastupuje ČAATS v jednání s partnerským sportovními organizacemi a institucemi. Svolává zasedání předsednictva a zabezpečuje plnění závěrů konference.

  Manažer realizuje plnění závěrů předsednictva a plní další úkoly zadané předsedou. Řídí veškerou sportovní činnost ČAATS a koordinuje práci sportovních komisí.

 5. Kontrolní komise:

  Kontrolní komise dohlíží, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami a rozhodnutími konference a předsednictva.

  Kontrolní komise má min. 3 členy volené konferencí na čtyřleté funkční období.

  Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu.

VII. Kluby technických sportů ČAATS

 1. Klub technických sportů (dále jen „KTS“) může být založen jako pobočný spolek s právní osobností odvozenou od ČAATS.
 2. KTS je povinen řídit se ve své činnosti stanovami ČAATS, obecně platnými zákony, platnými předpisy a usneseními. KTS se ve své činnosti mimo platné právní předpisy dále řídí vnitřními směrnicemi a předpisy, které schvaluje a vydává předsednictvo ČAATS.
 3. ČAATS neručí za závazky a dluhy pobočných spolků a pobočné spolky neručí za závazky ČAATS.
 4. O založení a zrušení pobočného spolku rozhoduje předsednictvo.
 5. Název pobočného spolku musí obsahovat text: „ ČAATS, z.s Klub technických sportů ……“
 6. Orgány KTS jsou:
  • členská schůze jako orgán nejvyšší
  • výbor jako orgán výkonný
  • předseda jako orgán statutární
 7. Členská schůze:

  Členská schůze je nejvyšším orgánem KTS a schází se nejméně 1 x ročně. Členskou chůzi svolává předseda KTS. Členské schůze se mohou účastnit všichni členové KTS a je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů KTS s hlasovacím právem /tj. nad 18 let/.

  V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů do 15 - minut od času, na který byla schůze řádně svolána, je členská schůze usnášeníschopná sejde-li se 30% členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem /tj. nad 18 let/.

  Do působnosti členské schůze KTS náleží rozhodování o zásadních otázkách klubu, které však nejsou vyhrazeny orgánům ČAATS, a to zejména:

  • volba a odvolání členů výboru KTS
  • volba delegátů na konferenci ČAATS
  • schválení výsledku hospodaření KTS
  • určení hlavních směrů činnosti KTS
  • rozhodování o přijetí a vyloučení členů
 8. Výbor:

  Výbor zabezpečuje a řídí činnost KTS v období mezi zasedáními členské schůze. Výbor má nejméně 3 členy a jejich volební období je čtyřleté. Výbor k zasedání svolává předseda nebo v případě, že tak předseda neučiní nebo nemůže učinit, jiný člen výboru, a to podle potřeby.

 9. Předseda:

  Předseda je statutárním orgánem KTS a je oprávněn zastupovat a jednat jménem KTS.

 10. V rozsahu své působnosti KTS zajišťuje a vytváří podmínky pro rozvoj sportovního odvětví, které provozuje, přičemž zejména:
  • udržuje a provozuje sportovní zařízení, které ke své činnosti nebo v souvislosti s ní využívá
  • vytváří podmínky pro svou sportovní činnost, a to včetně podmínek materiálních a finančních
  • organizuje sportovní soutěže

VIII. Majetek ČAATS

 1. Majetek ČAATS tvoří:
  • hmotné a finanční prostředky získané z členských příspěvků
  • výnosy z jiných zákonem povolených činností
  • dotace, dary a sponzorské příspěvky, příspěvky dalších organizací a institucí
  • účelové dotace a příspěvky Sdružení sportovních svazů ČR a dalších státních orgánů a institucí
  • ostatní příjmy
 2. Hospodaření s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy.
 3. ČAATS veškeré příjmy používá výhradně k dosažení cílů a pro plnění jejího poslání v oblasti sportu.
 4. V případě zániku pobočného spolku, převede KTS veškerý majetek ve prospěch ČAATS.

IX. Závěrečná ustanovení

ČAATS má právo používat vlajku, znak, organizační razítka se svým jménem.

ČAATS zanikne, usnese-li se na tom konference nadpoloviční většinou hlasů všech delegátů.

V případě zániku ČAATS bez právního nástupce bude provedena její likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit k veřejně prospěšným cílům s tím že, přednostně bude nabídnut právnické osobě s obdobným účelem a statusem ČAATS. Jestliže ČAATS obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu, naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.


Stanovy byly schváleny konferencí ČAATS dne 3. 11. 2015 a nabývají účinnosti zápisem do Veřejného rejstříku spolků u Městského soudu v Praze.

Stáhnout stanovy .doc .pdf