Česká asociace akademických technických sportů /ČAATS/ byla založena celostátní konferencí dne 21.1. 1990, jako občanské sdružení navazující na provozování technických sportů na vysokých školách.

Ve své činnosti se hlásíme k historickým tradicím 30.let, kdy byl ve Vysokoškolském sportu Praha zřízen Branný odbor a na vysokých školách se provádělo rohování, střelba, motorismus, bezmotorové a motorové létání.

Hlavním posláním asociace je prostřednictvím akcí a soutěží masového, výkonnostního i reprezentačního charakteru rozvíjet technické sporty jako prostředek realizace zájmů mládeže a zvyšování úrovně jejich psychické a fyzické odolnosti a připravenosti.

ČAATS sdružuje studenty, pedagogy a zaměstnance vysokých škol, členy mohou být rovněž žáci základních a středních škol. Tímto je dána specifika členské základny naší asociace, která je ovlivněna délkou studia na vysoké škole i když není pravidlem, že by všichni studenti po ukončení studia z vysokoškolských klubů technických sportů odcházeli.

Usnesením z roku 1991 byla ČAATS začleněna do struktury vysokoškolského sportu a úzce spolupracuje s Českou asociací univerzitního sportu /ČAUS/. Prostřednictvím ČAUS jsme členy světové federace - FISU / International University Sports Federation /, která má v současné době 138 členských států.

ČAATS je jedním ze zakládajících členů Sdružení sportovních svazů ČR, které je jeho zastřešující organizací. Jsme sportovní organizace, která působí v 10 regionech ČR a v 18 vysokoškolských klubech /VŠK/, kde je organizováno přes 2000 studentů.

Ve VŠK ČAATS se provozují tyto sporty, které se řídí pravidly příslušných sportovních svazů: sportovní střelbu, radiový orientační běh, ploutvové plavání a potápění, biatlon zimní, biatlon letní, letecké sporty, praragliding a letecké modelářství.

Výše uvedený výčet technických disciplin , které naše kluby zajišťují, je vedle charakteru členské základny další odlišností asociace, kterou se lišíme od běžných sportovních svazů. Tento fakt klade velké nároky jak na organizaci soutěží, tak na technické vybavení a zázemí vysokoškolských klubů. Rovněž trenérské zajištění činnosti je mnohdy obtížné.

Mezi nejvyhledávanější technické discipliny patří paragliding, parašutismus, ale také olympijské sporty - sportovní střelbu a zimní biatlon, které jsou zařazovány do programu Letních a zimních světových univerziád pořádaných FISU / International University Sports Federation/ . Ve sportovní střelbě jsou organizována Akademická mistrovství světa.

Co se týká domácích soutěží, v uvedených 8 sportech máme zavedený systém Akademických mistrovství, které jsou jednak rovněž ve sportovních kalendářích příslušných svazů, ale hlavně, jsou součástí "Sportovních přeborů vysokých škol" a "Českých akademických her", každoročně spolupořádaných Českou asociací univerzitního sportu, Českou asociací akademických technických sportů a Katedrami tělesné výchovy na VŠ.

Vše výše uvedené však naráží na vysokou finanční náročnost technického vybavení, která je limitující, a v tomto směru jsou možnosti jednotlivých vysokoškolských klubů i celé ČAATS omezené. Přesto vítáme každoročně v našich řadách nové studenty a snažíme se vytvářet podmínky pro jejich zapojení do naší činnosti.